چادر لذت دارد، باور کن!

گفتند: چادرت را بردار، حالا چه اشکالی داره با مانتوی بلند، حجاب کامل داشته باشی؟ چادر که واجب نیست!

جواب دادم:همیشه بهترین کار این است که بین خوب و برتر، برتر را انتخاب کرد و من هم چادر حجاب برتر را انتخاب کردم.

گفتند: درسته که چادر حجاب برتره ولی زحمت زیادی دارد، در این گرما، اذیت نمیشی؟

گفتم:گرما که مهم نیست. غرق شدن عبد در معبود لذت داره.

چادر لذت دارد، باور کن!

/ 1 نظر / 34 بازدید