چادری ها زهرایی نیستند!...

چادری ها زهرایی نیستند!...
اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد....

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر دشمنان را با سیاهی چادرشان به خاک سیاه نکشانند....

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند...

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر منتظر یوسف گمگشته ای نباشند...

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر دربه در به دست اوردن قطره ای از معرفت منجی نباشند...

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر هدفشان،فکرشان،راهشان،نگاهشان،عشقشان،حجابشان فاطمی نباشد...

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر در خون, جوشش حسینی نداشته باشند...

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر.....

/ 1 نظر / 30 بازدید
فاطمه غزاله

زهرایی بودن بها می خواهد سعی کنید به مقامی برسید که جان کوچک ترین بها برای زهرایی شدن باشد