فرمایشات امام خامنه ای درباره حجاب

من می گویم چادر، هم بهترین نوع حجاب و هم یک نشانه ملی ماست و هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی از رن ندارد، اگر واقعا کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری به معنای تحرک باشد لباس رسمی آن می تواند چادر باشد که بهترین نوع حجاب است، البته می توان محجبه بود ولی چادر نداشتمنتها همین جا هم باید آن مرز پیدا کرد.

عده ای از چادر فرار می کنند به خاطر آنکه هجوم تبلیغاتی غرب دامن گیرشان نشود اما ( وقتی هم که) از چادر فرار می کنند، به آن حجاب واقعی بدون چادر هو روی نمی آورند، چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.

امام خامنه ای

/ 1 نظر / 36 بازدید
سی سیب

سلام.اتفاقاً اگر دختر خانم ها میخواهند زیبا دیده شوند ، با حفظ حجاب زیباتر هم دیده می شوند.